Texas Brown Snake
Non-Venomous
Average Size: 9 to 12 inches